See English Version

اخبار و اطلاعیه همایش


  • 01 اسفند 00 تمدید شد

    تمدید شد


      به گزارش روابط عمومی اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد ..
  • 14 آبان 00 طراحی پوستر همایش

    طراحی پوستر همایش


    طراحی پوستر کنفرانس یکی از مهم ترین فرایند های هویت بصری یک کنفران ..